English star

Anglicko-slovensko-rómska pracovná učebnica

Milí učitelia, rodičia, komunitní pracovníci, pracovná učebnica je určená pre deti a žiakov predškolského a mladšieho školského veku.

Pracovnou učebnicou chceme prispieť ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu cudzieho jazyka a podporiť rovnocenný prístup k predškolskému a základnému vzdelaniu detí a žiakov, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina.

Pracovná učebnica vychádza z dlhoročných praktických skúseností pedagógov vyučujúcich anglický jazyk. Vďaka pracovnému zošitu môže pedagóg pracovať flexibilnejšie a pristupovať k žiakom samostatne a podľa potreby.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Cieľom pracovnej učebnice nie je klásť dôraz na zložité vetné konštrukcie, tvary jednotných a množných čísel alebo tvary počítateľných a nepočítateľných podstatných mien, ale dbať na prirodzené prijímanie jazyka, na  vytvorenie priateľského prostredia pomocou využívania názorných učebných pomôcok a rôznorodých aktivít.

Aktivity podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa, vytvárajú základy pre jeho ďalšie vzdelávanie a rozvíjajú schopnosť žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre.

Pri práci s pracovnou učebnicou treba mať na pamäti, že základný princíp vyučovania cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby skúmať a objavovať.

Pri výučbe cudzieho jazyka je dôležité rešpektovať možnosti a schopnosti detí. Predovšetkým je potrebné upriamiť pozornosť na stav a úroveň vývinu poznávacích schopností a osobnostných charakteristík detí v mladšom školskom veku.

Fakturačné údaje

EDUHOUSE O.Z.

Hviezdoslavova 18
08301 Sabinov

IČO

53508912

Bankové spojenie

SK06 8330 0000 0028 0195 7602

Otázky